Pranešimas pagal LR Pranešėjų apsaugos įstatymą

Žemiau nurodytu būdu galite išsiųsti pranešimą apie teisės aktų pažeidimus „VILVI Group” įmonėse (AB Vilkyškių pieninė, UAB „Kelmės pienas”, AB Kelmės pieninė, AB „Modest”, AB „Pieno logistika”),  keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius. SVARBU: Pagal LR Pranešėjų apsaugos įstatymą tokiu būdu teikiamas pranešimas siekiant apsaugoti viešąjį interesą, tad šis kanalas nėra skirtas skundams, prašymams ar pranešimams pateikti, siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

Pagal LR Pranešėjų apsaugos įstatymą, pranešti galite dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį;
 • kenkimo Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnyje ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse;
 • pažeidimo, susijusio su vidaus rinka, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio 2 dalyje, įskaitant Europos Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimus, taip pat su vidaus rinka susijusius pažeidimus dėl veiksmų, kuriais pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, arba susitarimus, kuriais siekiama įgyti mokestinį pranašumą, kenkiantį taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui arba tikslui;
 • kitų pažeidimų, siekiant apsaugoti viešąjį interesą.

Kas gali pateikti pranešimą:

 • Esami ir buvę darbuotojai ar asmenys, susiję su “VILVI Group” įmonėmis sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) ar kitais ikisutartiniais santykiais.
 • Asmuo, priklausantis ,,Vilvi Group“  administraciniam, valdymo ar priežiūros organui.
 • Su „VILVI Group“ veikla susijęs bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams.

Kokiu būdu galima pateikti pranešimą:

 1. ,,VILVI Group“ per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą užpildykite Pranešimo apie pažeidimą formą ir atsiųskite ją el. paštu praneseju.apsauga@vilvi.eu.
 Jeigu neturite galimybės užpildyti nustatytos formos pranešimo, pranešimą galite surašyti laisva forma, nurodant kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.; sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes; savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, jeigu asmens kodo neturite, darbovietę, kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti bei privaloma nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

Pranešimas vertinamas pagal „VILVI Group“ įmonių grupėje patvirtintą  „VILVI Group“ informacijos pagal LR pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašą“. Pranešime pateiktos informacijos vertinimą atlieka bei aukščiau minėtame apraše nurodyto kompetentingo subjekto funkcijas vykdo AB Vilkyškių pieninė teisininkas.

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą̨. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai: to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą; asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

 1. Kreipkitės tiesiogiai į kompetentingą instituciją (Lietuvos Respublikos prokuratūrą) – el. paštu apsauga@prokuraturos.lt.

Asmuo dėl pažeidimo kreipiasi tiesiogiai į kompetentingą instituciją, kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

 • pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui;
 • būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala;
 • vadovaujantys, su įstaiga darbo ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;
 • informacija apie pažeidimą buvo pateikta per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos;
 • yra pagrindas manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, asmens konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti;
 • įstaigoje nėra veikiančio vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo;
 • asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su įstaiga nebesieja darbo ar kiti teisiniai santykiai.

Pranešimus pateikusiems asmenims gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės     LR pranešėjų̨ apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Žinomai melagingos informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų̨ pagal LR Pranešėjų̨ apsaugos įstatymą̨. Žinomai melagingą informaciją pateikęs asmuo atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Aktualūs teisės aktai

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo.

Šiuo nutarimu  yra patvirtinti:

 • Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;
 • Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;
 • Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas.

Gautų pranešimų statistika: 

 • 2021 m. – 0 pranešimų.
 • 2022 m. – 0 pranešimų.
 • 2023 m. – 0 pranešimų.

 

Kaip apskaičiavome?

Iš viso buvo sukurti šeši vaizdai, kuriuose – simboliški objektai iš cukraus: sužadėtuvių žiedas, lūpų dažai, akiniai nuo saulės, krepšinio kamuolys, klasikinė gitara ir dviratis. Kiekvienas jų atspindi skirtingą kiekį nesuvalgytų cukrų vartojant po vieną VILKYŠKIŲ Less Sugar gaminį per dieną per tam tikrą laikotarpį, kai lyginame su panašių sūrelių ar jogurtų cukrų vidurkiu Lietuvoje.

Produktų cukrų kiekiai paskaičiuoti, remiantis Nielsen tyrimų 2021m duomenimis.

Vienas VILKYŠKIŲ Less Sugar sūrelis vidutiniškai turi apie 4,23 g mažiau cukrų lyginant su panašių sūrelių cukrų vidurkiu Lietuvoje. Todėl, pavyzdžiui, apskaičiuojant per penkias dienas nesuvartotų cukrų kiekį gramais, kai valgomi Less Sugar sūreliai, dauginame dienų skaičių iš apskaičiuoto vidutinio nesuvartotų cukrų kiekio. Padauginus gauname apie 21,13 g nesuvalgytų cukrų per penkias dienas lyginant su panašių sūrelių cukrų vidurkiu Lietuvoje. Suapvalinus gauname apie 21 g. Tuomet kūrybiškai lyginant gauname, jog šis apskaičiuotas nesuvalgytų cukrų kiekis panašu į standartinių lūpų dažų tūbelės svorį.

Vienas VILKYŠKIŲ Less Sugar jogurtas vidutiniškai turi apie 8,87 g mažiau cukrų lyginant su panašių jogurtų cukrų vidurkiu Lietuvoje. Todėl, pavyzdžiui, apskaičiuojant per savaitę nesuvartotų cukrų kiekį gramais, kai valgomi Less Sugar jogurtai, dauginame dienų skaičių iš apskaičiuoto vidutinio nesuvartotų cukrų kiekio. Padauginus gauname apie 62,06 g nesuvalgytų cukrų per septynias dienas lyginant su panašių jogurtų cukrų vidurkiu Lietuvoje. Suapvalinus gauname apie 62 g. Tuomet kūrybiškai lyginant gauname, jog šis apskaičiuotas nesuvalgytų cukrų kiekis panašu į standartinių akinių nuo saulės svorį. Skaičiavimuose laikome, jog vienas mėnuo turi 30 dienų, o vieneri metai – 365 dienas.

SIŲSTI CV

Pridėti savo CV

SIŲSTI CV
Sutinku su Privatumo politika


facebook link instagram link Linkedin EN