PRIVATUMO PRANEŠIMAS

KAM SKIRTAS ŠIS PRIVATUMO PRANEŠIMAS IR KITA BENDROJI INFORMACIJA

Šiame privatumo pranešime yra pateikiama informacija apie tai kaip AB „Vilkyškių pieninė” (toliau – Bendrovė), AB „Modest“, AB „Kelmės pieninė“, AB „Pieno logistika“ (toliau kartu – Įmonių grupė) tvarko Jūsų asmens duomenis.

Įmonių grupė pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi jos klientams ir partneriams bei kitiems duomenų subjektams (toliau – duomenų subjektai), ir įsipareigoja gerbti ir saugoti kiekvieno duomenų subjekto privatumą.

Jūsų asmens duomenų valdytojai:

– AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ“, juridinio asmens kodas 277160980, Prano Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgiai, Lietuva, el. p. info@vilvi.eu, tel. +370 441 55330.

– AB „MODEST“, juridinio asmens kodas 121313693, Gaurės g. 23, LT-72340 Tauragė, Lietuva, el. p. modest@vilvi.eu, tel. +370 446 72 693.

– AB „KELMĖS PIENINĖ“, juridinio asmens kodas 162403450, Raseinių g. 2, LT-86160 Kelmė, Lietuva, el. p. kelmespienine@vilvi.eu, tel. +370 427 61 246.

– AB „PIENO LOGISTIKA“, juridinio asmens kodas 303203457, Pagojo g. 1, Pagojys, LT-86149 Kelmės r., Lietuva, el. p. stasys.stanevicius@vilkyskiu.lt, tel. +370 652 28 464.

Bendrovė ir Įmonių grupė pasilieka sau teisę savo nuožiūra keisti ir/ar atnaujinti šio Privatumo pranešimo nuostatas. Privatumo pranešimo pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo www.vilvigroup.lt dienos.

KAS YRA ASMENS DUOMENYS IR KAIP JIE TVARKOMI?

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie Jus, iš kurios būtų galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę pagal vardą, pavardę, asmens kodą, buvimo duomenis ir IP adresą bei kitus Jūsų asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė ir Įmonių grupės bendrovės laikosi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas),, visų kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, kompetentingų institucijų nurodymų, taip pat Vilkyškių pieninės įmonių grupėje nustatytų standartų ir procedūrų, užtikrinančių, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai, teisėtai, skaidriai bei saugiai.

Bendrovė ir Įmonių grupės bendrovės, tvarkydamos Jūsų asmens duomenis, laikosi šių asmens duomenų tvarkymo principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į Jūsų privatumo apsaugą;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai bei tvarkomi tik tokiais tikslais, kurie atitinka tikslus, nurodytus prieš renkant Jūsų asmens duomenis;
 • Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko griežtai laikydamasi teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo reikalavimų;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymui taikomos atitinkamas technines ir organizacines priemonės, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ir sugadinimo.

KOKIAIS TIKSLAIS IR KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES RENKAME?

Bendrovė tvarko tik tuos asmens duomenis, kuriuos tvarkyti yra būtina tvarkyti siekiant šių tikslu:

Tvarkymo tikslasTvarkomi asmens duomenysTvarkymo pagrindaiSaugojimo terminas
Elektroninė prekybaPlačiau apie tai Žr. www.gymon.eu/lt/content/5-privatumo-politika. 
Komunikacija vykdoma Bendrovės  valdomose interneto svetainėse, įskaitant tiesioginės rinkodaros užsakymusPlačiau apie tai Žr. www.gymon.eu/lt/content/5-privatumo-politika; www.myliusuri.lt/privatumo-pranesimas; www.vilkyskiu.vilkyskiu.lt/privatumo-pranesimas; https://www.memel.vilvi.eu/privatumo-politika
Komunikacija vykdoma socialiniuose tinkluoseVardas; Pavardė; Informacija apie Jūsų paspaudimus  „sekti“, „patinka“ Bendrovės administruojamose paskyrose; Informacija apie tai, kada pradėjote sekti Bendrovės socialinio tinklo paskyrą; Informacija apie kitą komunikaciją kaip „patinka“ paspaudimus, komentarus prie įrašų ar įrašų pasidalinimus; Nuotrauka; Jūsų siunčiamos žinutės; Susirašinėjimo istorija.Reglamento 6 str. a punktas, t. y. Jūs davėte sutikimą naudoti šią informaciją.Asmens duomenys bus saugomi 10 metų.
Jūsų sutikimą ir šiuos duomenis mes gauname, kai socialiuose tinkluose paspaudžiate „patinka“,  „sekti“, „prenumeruoti“ Bendrovės paskyras, ir (ar) naudojatės kitomis komunikacijos funkcijomis kaip „patinka“, „komentuoti“, „dalintis“,  ir (ar) siunčiate mums pranešimus.
Žaidimų / konkursų / akcijų organizavimasvardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris bei kiti duomenys, kuriuos prašysime pateikti pagal konkurso, akcijos ar žaidimo taisyklesReglamento 6 str. a punktas, t. y. Jūsų duotas sutikimas dalyvauti žaidime / konkurse.
Reglamento 6 str. c punktas, t. y. laimėjus žaidimą / akciją / konkursą turėsime teisinę pareigą įteikti jums prizą.
Šiuos duomenis saugosime konkretaus žaidimo / akcijos / konkurso taisyklėse nustatytą terminą.
Jūsų sutikimą ir šiuos duomenis mes gauname, kai užsiregistruojate dalyvauti žaidime / konkurse.
Sutarčių su pieno tiekėjais ir pirkėjais (fiziniais asmenimis) sudarymas ir vykdymas.Vardas, pavardė, adresas, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas), indv. veiklos/verslo pažymėjimo numeris, parašas sąskaitos numeris, atsiskaitymų istorija.Reglamento 6 str. 1 d. b punktu, t. y. tvarkyti jūsų duomenis būtina siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį.Šiuos duomenis saugosime visą sutarties galiojimo laikotarpį ir 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos.
Šiuos duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, sudarydami su jumis minėtas sutartis.
Gaminių kokybės kontrolėVardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, nusiskundimo aplinkybės.Reglamento 6 str. 1 d. c punktu, t. y. kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė.Asmens duomenys saugomi iki nusiskundimo išnagrinėjimo dienos, bet neilgiau nei 1 metus. 
Šiuos asmens duomenis gauname, kai pateikiate mums savo nusiskundimus paštu, elektroniniu paštu, kokybės telefonu.
Sandorių sudarymo, komercinių ryšių palaikymo (duomenų bazių administravimo).Fizinio asmens Vardas; pavardė; kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas ir (arba) telefono numeris).


Juridinio asmens darbuotojo / atstovo Vardas; pavardė; pareigos; darbovietė; kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas ir (arba) telefono numeris).
Reglamento 6 str. 1 d. b punktu, t. y. tvarkyti jūsų duomenis būtina siekiant sudaryti ir įvykdyti sutartį.
Reglamento 6 str. 1 d. f punktu, t. y. teisėtu bendrovės interesu sudaryti ir vykdyti sutartis, formuoti klientų duomenų bazes.
Asmens duomenis saugosime visą sutarties galiojimo laikotarpį ir 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos.
Šiuos duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų sudarydami su jumis sutartis arba iš Jūsų darbdavio / atstovaujamojo, kai sudarius sandorį Jūs priskiriamas kaip atsakingas asmuo.
Personalo atrankos vykdymasPlačiau apie tai Žr. žemiau skyriuje „Pretendentų į pareigas asmens duomenų tvarkymas“
Buhalterinės apskaitos vykdymo (dėl klientams / kontrahentams išrašytų ir iš jų gautų sąskaitų).Fizinio asmens Vardas; pavardė; PVM mokėtojo kodas (jei PVM mokėtojas); I.Į. kodas / verslo liudijimo Nr. / indv. veiklos pažymos Nr.; adresas; kontaktiniai duomenys (el. pašto adresas ir (arba) telefono numeris), sąskaitos numeris, atsiskaitymų istorija, parašas (kai pateikiama).
Juridinio asmens darbuotojo / atstovo vardas, pavardė, pareigos, parašas (kai pateikiama).
Reglamento 6 str. 1 d. c punktu, t. y. kad būtų įvykdyta Bendrovei taikoma teisinė prievolė.

Reglamento 6 str. 1 d. f punktu, t. y. teisėtu bendrovės interesu apsaugoti savo teises ir interesus.
Asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo sąskaitos išrašymo ar gavimo datos.
Šiuos asmens duomenis gauname, kai jūs arba jūsų darbdavys / atstovaujamasis ją mums pateikia, kad išrašytume sąskaitą už įsigytas mūsų prekes ir paslaugas arba kai pateikiate tokią sąskaitą mums.
Turto ir asmenų saugumo užtikrinimasĮmonių grupės buveinių teritorijose daromi vaizdo įrašai.Reglamento 6 str. 1 d. f punktu, t. y. teisėtu bendrovės interesu apsaugoti savo teises ir interesus.Vaizdo įrašai saugomi 1 mėnesį.
Šiuos asmens duomenis gausime, jeigu jūs atvykę į įmonių grupės buveines pateksite į vaizdo kamerų stebėjimo lauką.
Bendrovės interneto svetainių palaikymas, veikimo gerinimas.Plačiau apie tai žr. „Slapukų privatumo politika“, kuri taip pat yra kiekvienos Bendrovės internetinės svetainės privatumo politikos sudedamoji dalis.

PRETENDENTŲ Į PAREIGAS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Vykdydami atrankas į Įmonių grupės bendrovėse esančias laisvas darbo vietas, mes galime rinkti ir tvarkyti duomenis, kuriuos Jūs nurodote pildydami anketą, gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką ar kitą dokumentą ir pateikdami mums elektroniniu būdu ar atvykdami į Įmonių grupės bendrovės buveinę, taip pat duomenis, kuriuos mes galime gauti iš kitų asmenų, siekiant įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumą.

Duomenys renkami atrankų vykdymo tikslu, Jūsų sutikimu, kurį, prieš pateikiant mums duomenis, galite išreikšti bet kuriuo tinkamu būdu, liudijančiu Jūsų valią.

Tvarkomų duomenų kategorijos: bendroji informacija apie pretendentą (vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, informacija apie pretendento patirtį, išsilavinimą, informacija apie gebėjimus ir kompetencijas, įgytus leidimus ar kitas teises, bei kita informacija), rekomendacijos, esamų ir/ar buvusių darbdavių atsiliepimai, pretendento vertinimo informacija (pokalbio su pretendentu rezultatai, atranką vykdančio asmens (-ų) nuomonė, pretendento testavimo rezultatai ir kt.), specialių kategorijų duomenys (duomenys apie pretendento sveikatą – šiuos duomenis galime rinkti ir tvarkyti tik tuo atveju ir tik ta apimtimi, kiek to riekia tikslui pasiekti (t. y. įvertinti darbingumui, atitikimui specialiems darbo vietos reikalavimams) ir kiek tai yra leidžiama pagal teisės aktų reikalavimus).

Siekiant įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumą ir gauti informaciją apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus, dalykines savybes, mes galime kreiptis į Jūsų buvusius darbdavius (Jus apie tai iš anksto informavę) arba, išskirtiniais atvejais – į esamą darbdavį (tačiau tik gavus Jūsų sutikimą) ir atitinkamai tvarkyti gautą informaciją.

Tuo atveju, jei Jūsų kandidatūra nebūtų pasirinkta, Jūsų asmens duomenis sunaikinsime nedelsiant po atrankos pabaigos arba, jei dėl to sutiksite, duomenis saugosime 5 metus, tam kad ateityje Jums pateikti darbo pasiūlymus.

Įmonių grupės bendrovės, tvarkydamos pretendentų į pareigas asmens duomenis, veikia kaip bendri duomenų valdytojai. Jūsų kaip duomenų subjekto teises įgyvendinti įgaliota Bendrovė. Dėl duomenų subjekto teisių duomenų galite kreiptis į bet kurį iš bendrų valdytojų, šiame pranešime nurodytais kontaktais.

MES SOCIALINIUOSE TINKLUOSE

Svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų asmenų svetaines ir pateikiamos nuorodos į Bendrovės socialinių tinklų paskyras. Šiuo metu Bendrovei priklauso socialinio tinklo „Instagram“ profilis „myliusuri“, kurį galite rasti adresu www.instagram.com/myliusuri/, bei socialinio tinklo „Facebook“ profilis „myliu surį“, kurį galite rasti adresu www.facebook.com/Myliu-sūrį-711302089392294/.

Pažymėtina, kad visą informaciją kurią mums pateikiate socialiniuose tinkluose „Instagram“ ir „Facebook“ (įskaitant siunčiamus pranešimus ar komentarus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai. Todėl norėdami plačiau sužinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą socialiniame tinkle „Instagram“, rekomenduojame perskaityti privatumo pranešimą kuris pateikiamas adresu: https://help.instagram.com/; norėdami plačiau sužinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą socialiniame tinkle „Facebook“, rekomenduojame perskaityti privatumo pranešimą kuris pateikiamas adresu: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

KAM GALIME ATSKLEISTI JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis bet kuriai Įmonių grupės įmonei. Mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas ar atlieka darbus (informacinių technologijų, programinės įrangos priežiūros ir administravimo paslaugų, saugos paslaugų ir kt.) ir tvarko Jūsų duomenis Bendrovės ar Įmonių grupės  bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu. Atskirai atvejais Jūsų užsakymų įvykdymui reikalingus asmens duomenis galime perduoti kurjeriams, taip pat finansų institucijoms apmokėjimo tikslais.

Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, ir tiek kiek tai yra būtina. 

Bendrovė ar Įmonių grupės bendrovės turi teisę perduoti Jūsų tvarkomus asmens duomenis valstybės institucijoms ir įstaigoms, siekiant tinkamai įgyvendinti teisės aktų reikalavimus. Taip pat Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti teisines paslaugas teikiantiems asmenims, kai šiuos asmens duomenis būtina atskleisti siekiant nustatyti, įgyvendinti ar apginti Bendrovės teises ir teisėtus interesus.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Jūs turite teisę prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

Jei Jūsų duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kreipdamiesi į Bendrovę.

Kai Bendrovė ir/ar Įmonių grupės įmonės Jūsų asmens duomenis tvarko teisėto intereso pagrindu, Jūs turite teisę dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis, teisė apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą ir teisė nesutikti su duomenų tvarkymu nėra absoliučios ir teisės aktai gali numatyti papildomų sąlygų jų įgyvendinimui.

Jeigu Jums kelia susirūpinimą Bendrovės ir/ar Įmonių grupės bendrovių veiksmai/neveikimas, dėl ko Jūs manote, kad galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite bet kada kreiptis į Bendrovę bet kuriuo Jums patogiu būdu, įskaitant el. paštu duomenuapsauga@vilvi.eu. Atkreipiame dėmesį, kad Įgyvendinant savo teises, Jūs privalote tinkamai patvirtinti savo asmens tapatybę. Todėl ketindamas siųsti prašymą Bendrovei, privalote teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti Jus, patvirtinti savo asmens tapatybę. 

Bendrovė Jūsų prašomą informaciją suteiks nemokamai per vieną mėnesį, tačiau jeigu Jūsų siunčiami prašymai bus akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Bendrovė turi teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdama į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašote, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą.

Nepavykus išspręsti klausimo su Bendrove, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (ada@ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

KAIP RŪPINAMĖS JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMU?

Bendrovė ir Įmonių grupės įmonės naudoja tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones, skirtas apsaugoti Jūsų asmens duomenims nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, sunaikinimo, pakeitimo ar nuo kitų neteisėtų veiksmų. Minėtos priemonės yra pasirenkamos atsižvelgiant į Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisėms ir laisvėms kylančias rizikas. 

Šiuo atveju užtikriname griežtą prieigos kontrolę prie tvarkomų asmens duomenų ir suteikia prieigą tiems Bendrovės darbuotojams, kuriems asmens duomenys yra reikalingi jų darbui atlikti bei stebi kaip yra naudojamasi suteikta prieiga. Bendrovė ir Įmonių grupės įmonės prieigą prie asmens duomenų užtikrina tinkamo lygio slaptažodžiais ir sudaro konfidencialumo susitarimus su asmenimis, kurie prieina prie Jūsų asmens duomenų.

Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.

Bendrovės ir Įmonių grupės bendrovių darbuotojai, kurie turi prieigą prie asmens duomenų, supažindinti su asmens duomenų apsaugos reikalavimais bei užtikrina tvarkomų asmens duomenų konfidencialumą.

KUR KREIPTIS, JEIGU JUMS KYLA KLAUSIMŲ?

Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šio Privatumo pranešimo sąlygomis ar kitų klausimų, maloniai prašome su mumis susisiekti el. pašto adresu duomenuapsauga@vilvi.eu arba telefonu +370 441 55330.

SLAPUKAI (ANGL. COOKIES)

Kad ši svetainė tinkamai veiktų, kartais į jūsų įrenginį ji įrašo mažas duomenų rinkmenas, vadinamuosius slapukus. Tą patį daro ir dauguma didžiųjų interneto svetainių.

KAS YRA SLAPUKAI?

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų kompiuteryje arba judriojo ryšio įrenginyje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), o jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose

KOKIOS NAUDOJAMŲ SLAPUKŲ RŪŠYS?

Būtinieji Slapukai – tai Slapukai reikalingi tinkamam Svetainės veikimui. Jie įgalina naudotis tam tikromis Svetainės funkcijomis, pavyzdžiui, saugiai prisijungti prie Svetainėje susikurtos Paskyros.

Analitiniai / veikimo Slapukai – su šių Slapukų pagalba renkami duomenys apie tai, kiek vartotojų naudojasi Svetaine, kokį turinį jie pasirenka naršydami bei kita informacija, reikalinga Svetainės funkcionalumo tobulinimui.

Funkciniai Slapukai – tai Slapukai naudojami Svetaine pakartotinai besinaudojančio Vartotojo atpažinimui. Jie padeda personalizuoti Svetainėje pateikiamą turinį, išsaugoti pasirinktus nustatymus ir pan.

Reklaminiai / Trečiųjų šalių Slapukai – su šių Slapukų pagalba informacija apie naudojimąsi Svetaine pritaikoma Vartotoją dominančios reklamos ar kitos tikslinės informacijos pateikimui.

KAIP AB „VILKYŠKIŲ PIENINĖ“ (TOLIAU – BENDROVĖ) NAUDOJA SLAPUKUS?

www.vilvigroup.lt naudoja slapukus, kad surinktų Jūsų IP adreso ir naršymo informaciją, tokią kaip aplankytos interneto svetainės ar kiekviename tinklapyje praleistas laikas. Tai leidžia interneto svetainei prisiminti Jūsų sistemą ir nustatymus.

„Google Analytics“ slapukai leidžia Bendrovei stebėti svetainės srautus ir vartotojų veiksmus svetainėje – Bendrovė šiuos duomenis naudoja lankytojų elgesio analizei bei tam, kad pagerintų lankymosi svetainėje patirtį. 

„Facebook“ reklaminiai slapukai, kurie leidžia rodyti reklamas svetainės lankytojams pagal tai, kuriuose puslapiuose Jūs lankėtės, kokius pasirinkimus atlikote, tokiu būdu naudojama išmatuoti internetinio marketingo kampanijų efektyvumą, atlikimo kokybę, siekdami įvertinti reklamos veiksmingumą ir pateikti Jums tikslius skelbimus bendradarbiaujantiems reklamuotojams, bei rodyti Jums atitinkamą reklamą.

Slapukai yra įdiegiami Jūsų įrenginyje Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje. Pažymėtina, kad jei išjungiate slapukus savo naršyklėje, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti.

Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra Bendrovės teisėtas interesas užtikrinti interneto svetainės techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti Jūsų pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra Jūsų sutikimas.

KAS TURI PRIEIGĄ PRIE JŪSŲ DUOMENŲ?

Prieigą prie statistinių duomenų apie Bendrovės lankytojus turi Bendrovės darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.

Taip pat, prieigą prie techninių įrašų gali turėti Bendrovės partneriai, kurie teikia Bendrovei interneto svetainės turinio valdymo įrankius arba Bendrovės svetainės talpinimo (angl. hosting) paslaugas.

„Google Analytics“ įrankį suteikia įmonė „Google Inc.“ (JAV įmonė), tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES – JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimams. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai galite paskaityti čia: https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.

Prieigą prie slapukų turi partneriai “Facebook”.

KIEK ILGAI BENDROVĖ IŠSAUGO DUOMENIS?

Bendrovė naudoja surinktus duomenis analizei iki trejų metų.

Slapukai paprastai galioja trumpai, priklauso nuo slapuko tipo (apsilankymo sesiją, vieną minutę, valandą, dieną, savaitę ar mėnesį), bet kai kuriais atvejais gali galioti ir iki penkerių metų.

JŪSŲ TEISĖS IR KAIP GALITE JOMIS PASINAUDOTI

Susisiekę su Bendrove el. paštu duomenuapsauga@vilvi.eu arba kitais nurodytais Bendrovės kontaktais, galite pasinaudoti savo teisėmis, taip pat ir susijusiomis su asmens duomenų tvarkymu panaudojant slapukus. Prašymą turėtumėte pateikti kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu arba teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinus savo asmens tapatybę. 

Jūsų teisės:

 • susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis;
 • prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis;
 • prašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis;
 • jei taikytina, atšaukti sutikimą leisti tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
 • jei taikytina – teisę į duomenų perkeliamumą.

Kai kuriais atvejais Jūs galite turėti teisę prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Jums paprašius, Jūsų asmens duomenys bus ištrinami, Bendrovė išsaugos tik tokios informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti trečiųjų šalių teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius.

KAIP VALDYTI SLAPUKUS?

Galite ištrinti visus Jūsų įrenginyje jau esančius slapukus; be to, daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad jos neleistų įdiegti slapukų. Tačiau jei tai padarysite, gali tekti rankiniu būdu įvesti savo pageidaujamus nustatymus kaskart apsilankius interneto svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti. Jūs galite bet kada vos panorėję valdyti ir / arba ištrinti pagal savo pageidavimus. Daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. 

SLAPUKŲ VALDYMAS JŪSŲ NARŠYKLĖJE

Daugumoje naršyklių galima:

 • patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus;
 • blokuoti trečiųjų šalių slapukus;
 • blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių;
 • blokuoti visų slapukų siuntimą;
 • uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant mūsų svetainę) neveiks tinkamai arba visiškai neveiks naršymas svetainėje. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės mūsų interneto svetaine.

PASIRINKIMAS „NESEKTI“

Technologija „nesekti“ suteikia lankytojams galimybę neleisti jų sekti interneto svetainėse jokiais tikslais, be kita ko, analizei, reklamai ir socialinių platformų reikmėms. Kaip savo naršyklėje įjungti parinktį „nesekti“:

Arba apsilankę čia:

TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ

Jei manote, kad buvo pažeistos Jūsų teisės į privatumą, galite kreiptis į Bendrovę el. paštu duomenuapsauga@vilvi.eu.  Taip pat galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba galite kreiptis į teismą. 

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus.

SIŲSTI CV

Pridėti savo CV

SIŲSTI CV
Sutinku su Privatumo politika


facebook link instagram link EN