Visuotinis akcininkų susirinkimas
Visuotinis akcininkų
susirinkimas

Pranešimas apie AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

 AB Vilkyškių pieninė, įmonės kodas 277160980, valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. balandžio 29 d. 13.00 val. AB Vilkyškių pieninė buveinės patalpose, adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav., šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Dalyviai registruojami nuo 12 val. 00 min. iki 12 val. 50 min.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

  1. Bendrovės konsoliduoto 2021 m. metinio pranešimo tvirtinimas.
  2. Nepriklausomo auditoriaus išvados apie bendrovės 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.
  3. Bendrovės 2021 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.
  4. Bendrovės 2021 m. grynojo pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
  5. Bendrovės 2021 m. atlygio ataskaitos, kuri yra metinio pranešimo dalis, tvirtinimas.
  6. Bendrovės valdybos narių rinkimas ketverių metų kadencijai.
  7. Bendrovės Audito komiteto narių rinkimas.
  8. Dėl įgaliojimų AB Vilkyškių pieninės generaliniam direktoriui suteikimo.

Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti, balsuoti ir duoti įgaliojimus atstovauti juos visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2022 m. balandžio 22 d. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymo numatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Akcininkų teisių apskaitos diena – 2022 m. gegužės 13 d. Turtines teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.

Pirmoji diena be teisių (angl. Ex-Date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos AB Vilkyškių pieninė (VLP1L, ISIN kodas LT0000127508) akcijos nesuteiks teisės gauti dividendų už 2021 metus, yra 2022 m. gegužės 12 d.

AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo siūlomi sprendimų projektai, kuriuos parengė Bendrovės valdyba 2022 m. balandžio 8 d.:

1) Bendrovės konsoliduoto 2021 m. metinio pranešimo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:
Patvirtinti Bendrovės konsoliduotą metinį pranešimą už 2021 metus.

2) Nepriklausomo auditoriaus išvados apie bendrovės 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinius paskelbimas.

Sprendimo projektas:
Išklausyta.

3) Bendrovės 2021 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas.

Sprendimo projektas:
Patvirtinti Bendrovės konsoliduotų ir atskirų finansinių ataskaitų už 2021 metus rinkinius.

4) Bendrovės 2021 m. grynojo pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.

Sprendimo projektas:
Patvirtinti 2021 metų grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymą (pridedama).

5) Bendrovės 2021 m. atlygio ataskaitos, kuri yra metinio pranešimo dalis, tvirtinimas.

Sprendimo projektas:
Patvirtinti Bendrovės 2021 m. atlygio ataskaitą.

6) Bendrovės valdybos narių rinkimas ketverių metų kadencijai.

Sprendimo projektas:
Išrinkti AB Vilkyškių pieninės valdybos narius ketverių metų kadencijai.

Kandidatai į valdybą: Gintaras Bertašius, Sigitas Trijonis, Rimantas Jancevičius, Viliją Milaševičiutė, Linas Strėlis, Andrej Cyba.

7) Bendrovės Audito komiteto narių rinkimas.

Sprendimo projektas:
Išrinkti AB Vilkyškių pieninės Audito komiteto narius.

Kandidatai į Audito komitetą: Milana Buivydienė, Aušra Lobinienė, Vilma Morkaitienė.

8) Dėl įgaliojimų AB Vilkyškių pieninės generaliniam direktoriui suteikimo.

Sprendimo projektas:
Įgalioti (su teise perįgalioti) AB Vilkyškių pieninės generalinį direktorių Gintarą Bertašių pranešti Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registrui apie valdybos narių išrinkimą, įregistruoti pakeistus duomenis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre bei atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė iki 2022 m. balandžio 15 d. gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu arba elektroniniu paštu info@vilvi.eu.

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2022 m. balandžio 29 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@vilvi.eu arba pristatomi į bendrovės buveinę adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Atvykstantiems į susirinkimą akcininkams turėti asmens tapatybės dokumentą, o jų įgaliotiems asmenims – asmens tapatybės dokumentą ir įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į bendrovės buveinę ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama prieduose.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai buveinėje ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama žemiau.

Su susirinkimo dokumentais įstatymų nustatyta tvarka, Bendrovės akcininkai galės susipažinti adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. arba bendrovės internetiniame puslapyje www.vilvigroup.lt.

Papildomą informaciją apie esminį įvykį įgaliota teikti Ekonomikos ir finansų direktorė,

Vilija Milaševičiutė, tel. 8-441-55102, vilija.milaseviciute@vilvi.eu

ĮGALIOJIMO FORMA

Atstovauti 2022 m. balandžio 29 d. AB VILKYŠKIŲ PIENINĖ eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime

BALSAVIMO BIULETENIS

2022-04-29 visuotinio akcininkų susirinkimo
biuletenis

PELNO PASKIRSTYMO PROJEKTAS

AB VILKYŠKIŲ PIENINĖS 2021 m. grynojo audituoto pelno (nuostolių) pagal TFAS paskirstymo projektas

ATLYGIO POLITIKA

„Vilvi Group“ atlygio politika

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus.

SIŲSTI CV

Pridėti savo CV

SIŲSTI CV
Sutinku su Privatumo politika


facebook link instagram link EN