Visuotinis akcininkų susirinkimas
Visuotinis akcininkų
susirinkimas

Pranešimas apie AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą

 AB Vilkyškių pieninė, įmonės kodas 277160980, valdybos iniciatyva ir sprendimu 2024 m. balandžio 26 d. 13.00 val. AB Vilkyškių pieninė buveinės patalpose, adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav., šaukiamas eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.

Dalyviai registruojami nuo 12 val. 00 min. iki 12 val. 50 min.

SUSIRINKIMO DARBOTVARKĖ:

 1. Dėl Bendrovės konsoliduoto 2023 m. metinio pranešimo.
 2. Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados apie Bendrovės 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinius.
 3. Dėl Bendrovės stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų.
 4. Dėl Bendrovės 2023 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo.
 5. Dėl Bendrovės 2023 m. atlygio ataskaitos, kuri yra metinio pranešimo dalis, tvirtinimo.
 6. Dėl Bendrovės 2023 m. grynojo pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.
 7. Dėl Audito įmonės 2024-2026 metų audito atlikimui rinkimo ir atlyginimo už suteiktas paslaugas nustatymo.

Bendrovė nesudaro galimybės akcininkams dalyvauti, balsuoti ir duoti įgaliojimus atstovauti juos visuotiniame akcininkų susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena – 2024 m. balandžio 19 d. Visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymo numatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis.

Akcininkų teisių apskaitos diena – 2024 m. gegužės 13 d. Turtines teises turi asmenys, kurie buvo akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.

Pirmoji diena be teisių (angl. Ex-Date), nuo kurios vertybinių popierių biržoje su atsiskaitymo ciklu T+2 įsigytos AB Vilkyškių pieninė (VLP1L, ISIN kodas LT0000127508) akcijos nesuteiks teisės gauti dividendų už 2023 metus, yra 2024 m. gegužės 10 d.

AB Vilkyškių pieninė eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo siūlomi sprendimų projektai, kuriuos parengė Bendrovės valdyba 2024 m. balandžio 5 d.:

1) Dėl Bendrovės konsoliduoto 2023 m. metinio pranešimo.

Teikiamas paaiškinimas:

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Valdyba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui išklausyti 2023 m. metinį pranešimą.

2) Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados apie bendrovės 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinius.

Teikiamas paaiškinimas:

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Nepriklausomo auditoriaus nuomonė apie Bendrovės 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinius teikiama visuotiniam akcininkų susirinkimui susipažinti.

3) Dėl Bendrovės stebėtojų tarybos atsiliepimų ir pasiūlymų.

Teikiamas paaiškinimas:

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas nereikalingas. Stebėtojų taryba teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui atsiliepimus ir pasiūlymus dėl Bendrovės 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir metinio pranešimo.

4) Dėl Bendrovės 2023 m. audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių tvirtinimo.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų už 2023 metus rinkinius.

5) Dėl Bendrovės 2023 m. atlygio ataskaitos, kuri yra metinio pranešimo dalis, tvirtinimo.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės 2023 m. atlygio ataskaitą, kuri yra metinio pranešimo dalis.

6) Dėl Bendrovės 2023 m. grynojo pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimo.

Sprendimo projektas:

Patvirtinti Bendrovės 2023 metų grynojo pelno (nuostolių) paskirstymą (pridedama).

7) Dėl Audito įmonės 2024-2026 metų audito atlikimui rinkimo ir atlyginimo už suteiktas paslaugas nustatymo.

Sprendimo projektas:

 1. Audito įmone, kuri atliks Bendrovės auditą už 2024–2026 metus, išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“.
 2. Įgalioti Bendrovės generalinį direktorių pasirašyti sutartį su Audito įmone, kuri atliks auditą už 2024-2026 m. ir nustatyti paslaugų apmokėjimo sąlygas.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė iki 2024 m. balandžio 12 d. gali būti pildoma akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, iniciatyva. Kartu su siūlymu papildyti eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, turi būti pateikti ir siūlomų sprendimų projektai arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo klausimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu siūlyti naujus sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu aukščiau nurodytu bendrovės buveinės adresu arba elektroniniu paštu info@vilvi.eu.

Akcininkai turi teisę pateikti bendrovei klausimų, susijusių su 2024 m. balandžio 26 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu info@vilvi.eu arba pristatomi į bendrovės buveinę adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Atvykstantiems į susirinkimą akcininkams turėti asmens tapatybės dokumentą, o jų įgaliotiems asmenims – asmens tapatybės dokumentą ir įstatymo nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į bendrovės buveinę ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama prieduose.

Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais bus galima balsuoti raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai buveinėje ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama prieduose ir Bendrovės tinklalapyje adresu www.vilvigroup.lt.

Su susirinkimo dokumentais įstatymų nustatyta tvarka, Bendrovės akcininkai galės susipažinti adresu P. Lukošaičio g. 14, Vilkyškiai, LT-99254 Pagėgių sav. arba bendrovės internetiniame puslapyje https://vilvigroup.lt/.

Priedai:

 1. AB Vilkyškių pieninės 2023 m. atsakingų asmenų patvirtinimas, audituotų atskirų ir konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinys ir konsoliduotas metinis pranešimas;
 2. AB Vilkyškių pieninės 2023 metų grynojo pelno (nuostolių) paskirstymo projektas;
 3. AB Vilkyškių pieninės įgaliojimo forma;
 4. AB Vilkyškių pieninės balsavimo biuletenis.

Papildomą informaciją apie esminį įvykį įgaliota teikti Ekonomikos ir finansų direktorė,

Vilija Milaševičiutė, tel. +370-441-55102, vilija.milaseviciute@vilvi.eu

Įgaliojimo forma

ATSTOVAUTI 2024 M. BALANDŽIO 26 D. AB VILKYŠKIŲ PIENINĖ EILINIAME VISUOTINIAME AKCININKŲ SUSIRINKIME

Balsavimo biuletenis

2024-04-26 visuotinio akcininkų susirinkimo biuletenis

Pelno paskirstymo projektas

AB VILKYŠKIŲ PIENINĖS 2023 M. GRYNOJO PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO PROJEKTAS

Kaip apskaičiavome?

Iš viso buvo sukurti šeši vaizdai, kuriuose – simboliški objektai iš cukraus: sužadėtuvių žiedas, lūpų dažai, akiniai nuo saulės, krepšinio kamuolys, klasikinė gitara ir dviratis. Kiekvienas jų atspindi skirtingą kiekį nesuvalgytų cukrų vartojant po vieną VILKYŠKIŲ Less Sugar gaminį per dieną per tam tikrą laikotarpį, kai lyginame su panašių sūrelių ar jogurtų cukrų vidurkiu Lietuvoje.

Produktų cukrų kiekiai paskaičiuoti, remiantis Nielsen tyrimų 2021m duomenimis.

Vienas VILKYŠKIŲ Less Sugar sūrelis vidutiniškai turi apie 4,23 g mažiau cukrų lyginant su panašių sūrelių cukrų vidurkiu Lietuvoje. Todėl, pavyzdžiui, apskaičiuojant per penkias dienas nesuvartotų cukrų kiekį gramais, kai valgomi Less Sugar sūreliai, dauginame dienų skaičių iš apskaičiuoto vidutinio nesuvartotų cukrų kiekio. Padauginus gauname apie 21,13 g nesuvalgytų cukrų per penkias dienas lyginant su panašių sūrelių cukrų vidurkiu Lietuvoje. Suapvalinus gauname apie 21 g. Tuomet kūrybiškai lyginant gauname, jog šis apskaičiuotas nesuvalgytų cukrų kiekis panašu į standartinių lūpų dažų tūbelės svorį.

Vienas VILKYŠKIŲ Less Sugar jogurtas vidutiniškai turi apie 8,87 g mažiau cukrų lyginant su panašių jogurtų cukrų vidurkiu Lietuvoje. Todėl, pavyzdžiui, apskaičiuojant per savaitę nesuvartotų cukrų kiekį gramais, kai valgomi Less Sugar jogurtai, dauginame dienų skaičių iš apskaičiuoto vidutinio nesuvartotų cukrų kiekio. Padauginus gauname apie 62,06 g nesuvalgytų cukrų per septynias dienas lyginant su panašių jogurtų cukrų vidurkiu Lietuvoje. Suapvalinus gauname apie 62 g. Tuomet kūrybiškai lyginant gauname, jog šis apskaičiuotas nesuvalgytų cukrų kiekis panašu į standartinių akinių nuo saulės svorį. Skaičiavimuose laikome, jog vienas mėnuo turi 30 dienų, o vieneri metai – 365 dienas.

SIŲSTI CV

Pridėti savo CV

SIŲSTI CV
Sutinku su Privatumo politika


facebook link instagram link Linkedin EN